dinsdag 21 oktober 2014

vormen van gebed

Aanbidding
Dankdienst
Voorbede
Persoonlijk gebed
Groepsgebed
Gezinsgebed

-          De uitvoering van bidden heeft verschillende doelen en uitingsvormen. Bij een aanbiddingsdienst ligt de focus om God, onze HEER groot te maken. Zo heet dat dan. God is groot maar we eren Hem daarmee ook door veel te zingen, liefst met speciale aanbiddingsliederen, dankliederen, liederen waar het prijzen, loven, eren en verheerlijken van God op de voorgrond staat. Dat kan gepaard gaan met dans of vlaggebruik. Vaak is dit een vast onderdeel van de samenkomsten.
-          Er kunnen door de leiding van de gemeente aparte dankdiensten georganiseerd worden. Dan ligt de nadruk in de samenkomst op het danken van God.
-          Tijdens de samenkomst, of erna kan er gelegenheid worden gegeven om voorbede te vragen en voorbede te doen. Dat kan centraal gedaan worden, door een oudste of de voorganger maar het kunnen evengoed individuele gemeenteleden zijn die dat op hun hart hebben en er talent of gaven voor hebben!
-          Persoonlijk gebed kan in de samenkomst plaatsvinden maar is meestal op de plek waar je bent. Tijdens je reis, thuis in je slaapkamer, op school, op je werk.
-          Groepsgebed is vaak een georganiseerde gemeente activiteit met een focus op een bepaald onderwerp. Dit kan voor of na de samenkomst plaatsvinden, maar ook door de weeks of zelfs ’s nachts. Soms is er een week of een andere periode voor gekozen.
-          Gezinsgebed is specifiek voor het gezin. Dat kan simpel het Onze Vader zijn tijdens het gezamenlijk (avond-) eten maar kan ook een spontaan gebeuren zijn.

Sommige gebedspunten kunnen trouwens heel goed ‘gedeeld’ worden. Zo kan een gebedspunt aangeroerd worden in de samenkomst, je kan dat ook persoonlijk meenemen in gebed, het kan zelfs worden meegenomen in het groepsgebed en gezinsgebed.
Bij elke vorm van gebed is een bepaalde structuur wel aanwezig. Je kan denken aan aanbidding, schuldbelijdenis, dankzegging, lofprijzing, voorbede, proclameren, Gods Woord bidden, zegenen. Het kan echter ook meer inhoud en vorm krijgen wat gebedsstrijd genoemd wordt.
Er zijn samenkomsten waar liturgische gebeden worden gebezigd, dus gebeden die al op papier staan geformuleerd. Er zijn ook samenkomsten waarbij de Psalmen met name als gebeden worden uitgesproken. Gebedenboekjes bestaan er ook.

Wat je moet weten als je bid is:
  • -          Laat je gebed leiden door de Heilige Geest
  • -           God hoort je altijd;
  • -           richt je tot God, spreek Hem aan met Vader, of El Shadai of een andere Bijbelse Godsnaam
  • -           je bent verbonden met de gelovigen in Jezus wereldwijd, vaak op dezelfde tijden en momenten, soms in dezelfde omstandigheden;
  • -          heb geduld: lang niet altijd wordt direct  je gebed verhoord, vaak moet je er vele malen meer om bidden,
  • -          wees dus vasthoudend, ga er mee door;
  • -          bid in Jezus’ Naam;
  • -          onbelangrijk is of je met ogen dicht bidt (of juist met ogen open), of je zit, loopt, knielt, ligt


zaterdag 11 oktober 2014

Dagelijks bidden

Bidden is voor mij een dagelijks terugkerende activiteit. Ik richt me dan tot Degene die onderwerp is en schrijver is van de christelijke Bijbel. In deze Bijbel staat ook de Thora, de Tanach geschreven, die de Joodse en Messiaanse gelovigen voor hun geloof gebruiken en daar uit leren. Ik richt me dus tot de God van Israël, dat is de God van Abraham, Isaac en Jakob. En tot Gods zoon, Jesjoea die ons het gebed leerde, het zogeheten Onze Vader. God is dan plots niet zo ver en niet zo verheven (hoog) meer maar zo dichtbij als een vader maar kan zijn. Ik heb wel eens een gebedskleed gehad met de Tsitsiet eraan, de snoertjes of kwastjes zoals dat in de Bijbel wordt opgedragen aan de gelovigen (Deut. 22:12). Jezus gebruikte dat ook en ik denk de meeste discipelen en apostelen omdat zij van Joodse afkomst waren. Helaas heeft de kerk dat afgeschaft. Mijn moeder gaf haar mening eens over de naam God. Ze zei dat het toch niets uitmaakte of je nu tot Allah bad, of HaSjem of Christus, immers het is dezelfde God! Niet dus. Want de Joden en Moslims geloven niet dat Jesjoea de zoon van God is, onze Verlosser. Wel dat hij een leraar, rabbijn, of zelfs profeet was. Als men wel haar mening zou aanhangen, dan mag je dus een gebedskleedje meenemen en op vastgezette tijden bidden tot Mekka of in een gebedskleed staande richting Jeruzalem. Ik bid dus tot God die boven allen en alles staat, die hemel en aarde maakte en na de verschrikkingen van deze tijden waarin we nu leven weer alles nieuw zal maken (Openbaring). Ik bid tot God Die ons liefheeft en Die ons dagelijks zegent met tal van zegeningen. Ik bid tot God die door andere gelovigen een Naam werd gegeven omdat zij God zo dichtbij hadden ervaren. Zoals Elohim (Gen.1)of Lachai-Roï (Gen. 16: 13 en 14). Bidden is mijn uiting naar God dat ik van Hem houd, Hem liefheb en dat ik luister naar zijn raadgevingen om een goed leven goed te leven.

Gebed is een levenshouding, een attitude

Gebed, bidden is een levenshouding. Geen ritueel gebeuren, geen tijdsgebonden activiteit. Als jij je verbonden voelt met God of met zijn zoon Jesjoea dan kun je elke minuut van de 24 uurs dag met hen praten, overleggen, vragen stellen, zaken en omstandigheden voorleggen. Maar ook je liefde en dankbaarheid tonen voor Hem en voor je naaste. Jesjoea zei immers: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’ Zelfs bidden voor je vijand behoort daar toe. En welke houding je aanneemt, doet er niet zoveel toe, lopend, knielend, met dichte of geopende ogen, handen gevouwen of juist geopend, armen rustend op tafel of juist omhoog geheven de lucht in. Hij, onze God en Verlosser is immers altijd rondom ons?

vrijdag 3 oktober 2014

Jezus geeft les in bidden

Wat hebben we er soms moeite mee om te bidden! Zowel thuis samen met vrouw en kinderen maar ook alleen! En dan in de kerk. Duurt soms zo lang. Of het wordt zo dweperig en aanstellend. Of die ene keer dat plots een gemeentelid of vriend (vriendin) naast je komt zitten en met jou wil bidden! Help!!!
Wat moet je dan allemaal doen om te bidden? Wat kan je of moet je zeggen tegen God, Die Onzichtbare, Die Hogere? Of tegen Jezus (Jesjoea/ Yeshua)?

Blijkbaar is het geen vraag van deze tijd maar is het vaak voor menigeen een probleem. Ook de Heer Jezus werd met dit probleem, deze hulpvraag geconfronteerd. Misschien zelfs wel meerdere malen. In elk geval gaf hij zijn volgelingen raad en zelfs een voorbeeld. Je kunt het lezen in Matteus 6: 9 – 15 en in Lucas 11: 1 – 13.

In de eerste verzen ligt de focus op God, onze Vader in de hemel. In de laatste verzen betreft het ons leven. Je kunt Jezus’ levensvisie eruit halen. Je ogen, je hart, gericht op God en daarna je ogen, je hart gericht op de mensen om je heen, en daarbij jezelf niet vergetend! Het is als het belangrijkste gebod uit Gods Woord, uit de Thora, uit wat Jezus ons tevens voorhoudt aangaande het belangrijkste gebod. Deuteronomium 6:5 leert ons immers elke dag:  Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. En in Johannes 13:34 geeft Jezus daar een diepere betekenis aan: Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Je zou dit korte gebed van Jezus kunnen plaatsen in het kader van de Thora uit Deut. 5 vanaf het eerste vers. Ook daar is het eerste gedeelte gefocust op God de Heer (van aangezicht tot aangezicht, zoals vrienden elkaar zien, zoals ouders en kinderen elkaar zien) om daarna instructies te geven over hoe wij mensen elkaar moeten liefhebben.

Ook de Naam van de Heer heiligen staat in dat gedeelte feitelijk weergegeven. Ook in de eindtijd wordt dit met name genoemd en is dit een zeer belangrijk gegeven voor de gelovigen! Openbaring 4:8  En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom, en van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, Die is, en Die komt!

Ook over het brood, het dagelijks eten is er een verwijzing naar de Thora wanneer Gods volk Israël in de woestijn honger heeft en er geen voedsel is te verkrijgen, zorgt God daar voor. In Exodus 16 vanaf vers 1 lees je daar over meer. Het volk ‘klaagt’ wat je mag vertalen als smeken, bidden. De Heer verhoorde hun gebed en gaf hen elke dag zoveel eten als ze nodig hadden! Geweldig toch?! Maar het heeft ook weer raakvlak met het houden van de Thora (zie verzen 4 en 28)!

Het vergeven van elkaar is een gevoelig punt in de hele mensengeschiedenis. Toch worden we er al vroeg in Gods Woord de Bijbel mee geconfronteerd. De geschiedenis van Jozef en zijn broers geeft er iets van weer:  “Vergeef je broers hun schandelijke misdaad, Jozef. Ze hebben je in de ellende gestort, maar wees nu zo goed om de dienaren van de God van je vader die misdaad te vergeven.” (Gen. 50:17). Later komt dat terug. Exodus 34:7  die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat en voor de schuld van de ouders de kinderen en kleinkinderen laat boeten, en ook het derde geslacht en het vierde.’ Numeri 14:18  “De HEER is geduldig en trouw, schuld en misdaad vergeeft hij, al laat hij niet alles ongestraft en al laat hij voor de schuld van de ouders de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde.”

Paulus nam Jezus’ gebedsvoorbeeld ter harte: Efeziërs 4:32  Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.
Colossenzen 3:13  Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.

In ons hele leven, elke dag opnieuw, worden we op de proef gesteld. We worden door de tegenstander van God (Satan) verleid, aangevallen, bevraagd, achtervolgd, soms zoals het verhaal van Job, met medeweten van de Here God! We worden voor vervelende keuzes gesteld! Voor moeilijke besluiten. Maar die keuzes en besluiten maakt de Heer niet voor ons. Dat moeten we zelf doen. Het is zoals Jozua dat zo doeltreffend zei toe hij het beloofde land introk met het Godsvolk Israël: Jozua 24:15  Wanneer u daar niet toe bereid bent, kies dan nu wie u wel wilt dienen: de goden van uw voorouders ten oosten van de Eufraat of de goden van de Amorieten, van wie u nu het land bewoont. In ieder geval zullen ik en mijn familie de HEER dienen.’ En ook al eerder staat dit opgeschreven: Deuteronomium 7:4  Want zij zouden uw kinderen ertoe verleiden de HEER ontrouw te worden en andere goden te dienen. Daarmee zou u zijn toorn over u afroepen en dat zou u meteen met de dood moeten bekopen. Dus de vraag is steeds voor jou: wie wil je dienen, God of Satan? Wie dien jij eigenlijk? Wie geef je eer, wie is de belangrijkste voor jou?

Verlos ons van de boze. Dat verlossingswerk heeft de Heer al voor je gedaan! Maar helaas tuinen we er elke dag opnieuw in en nemen besluiten, maken keuzes waar we later heel veel verdriet en spijt van krijgen. Vaak niet te herstellen leed tot gevolg.

Nog enkele tips geeft de Heer Jezus ons nog:
-         Geen lange zinnen of verhalen
-         Bid liefst in je kamer
-         Bid niet om op te vallen
-         Blijf doorgaan, dring aan bij God, jouw Heer en Vader
-         Als jij anderen niet kan vergeven, kan jouw Vader je evenmin vergeven

-          Durf te bidden om de Heilige Geest; Hij zal je Trooster zijn en je Helper en Hij zal jouw gaven en talenten stimuleren voor de gemeenschap met anderen. 

Onze Vader, 
Die in de hemelen zijt. 
Uw Naam worde geheiligd.
 Uw Koninkrijk kome.
 Uw wil geschiede,
 zoals in de hemel zo ook op de aarde.
 Geef ons heden ons dagelijks brood.
 En vergeef ons onze schulden,
 zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.
 En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
(Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid.)
Amen.

vrijdag 19 september 2014

het geloof van Jabes (2)

HET GELOOF VAN JABES (2)

Wil mijn gebied vergroten. Onduidelijk zijn de gegevens over het woordje ‘gebied’. Het zou meer land kunnen zijn maar het kan ook een geestelijke wens zijn, de wens nog meer kennis te vergaren, of wellicht je wens, je bede om open te staan voor meer zaken om je heen. Je niet beperken tot je eigen wereld, je gezin of familie, maar verder en verder. Maar het kan ook datgene zijn wat Paulus ons voorstelt in de brief aan de gemeente te Colosse: Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechter hand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn (Col. 3:1). Denken aan de nieuwe mens die je geworden bent, nu al! Ook hier weer aspecten die met je levenshouding te maken hebben (lees Col. 3: 5-17).
Dat is ook wat Jezus ons leerde in het onze Vader: Uw Koninkrijk kome. Want waar Jezus kwam, sprak en wonderen verrichtte, was het Koninkrijk van God zichtbaar. Hij was de komende Koning die later gedood zou worden maar ook weer zou opstaan…om te regeren over levenden en doden. In de bergrede van Jezus (Matt.5) maakt Hij ook zaken kenbaar die belangrijk zijn in Gods Koninkrijk!

Laat Uw hand met mij zijn. Bidden is handenwerk. Niet alleen woorden maar ook daden. We vragen God om met ons samen te werken (dit is over en weer, immers stelde de Heer ons aan als medebeheerders van deze wereld). God werkt met ons samen, jawel. In het evangelie van Marcus vind je ook een dergelijke verwijzing (Marcus 16:20). Wij hebben van Hem ook andere taken gekregen, zoals hulp bieden aan weduwen en wezen, zieken, verdrukten en treurenden (Matt. 25:40).
Gods hand is een onderdeel van zijn wezen. God hart is ook met ons indien wij Hem liefhebben. Zijn instructies uitvoeren.

Weer van mij het kwade. Jezus leerde ons bidden in het onze Vader: ‘verlos ons van de boze’. Dat is eigenlijk alles wat de tegenstander (Satan) van alle goeds en zegeningen in de strijd werpt. Dat kunnen zaken zijn vanuit ons zelf maar ook zaken buiten ons. Van binnenuit kunnen gelden agressiviteit (geweld) en misbruik vanuit vormen van jaloersheid, egoïsme en lust. Situaties die helaas veel in eigen kring zoals familie, vrienden en gezin voorkomen. Van buiten komt ontzettend veel op ons af. Denk aan diefstal, haat en verachting, drankgebruik, drugs, seks;  vormen van  satanisme, spiritualiteit,  waarzeggerij en dergelijke meer. Om daartegen te bidden en strijden, lees dan Psalm 139:23 en 24 en Efeze 6: 10 -18.
Leef, bid en strijd als een overwinnar! Rom. 8:37 vv zegt: Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

God schonk wat hij had gevraagd. Gebedsverhoring! Geloofsverhoring! ‘U die ons bidden hoort, tot u komt de sterveling. Worden onze zonden mij te zwaar, u neemt weg wat wij misdeden’, staat geschreven in Psalm 65:2 en 3. Psalm 18 zal je ook sterken en mogelijk heb je dit zelf ook meegemaakt dat je gebeden werden verhoord! Lees ook Efeze 3: 20 en 21 en 1Joh. 5:14. Gebeden kunnen soms echt strijdtonelen worden en hulptroepen kunnen wel eens tegen gehouden worden; tussen hemel en aarde gebeurt meer dan wij denken of beseffen! (Dan. 10:11-14).

Daarom is het goed om met je gebedsleven verder door te gaan. Petrus schreef ter bemoediging: Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u (1 Petrus 5:7).
En Paulus die de gebedsstrijd kent bemoedigt je met: Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? (Rom. 8:32). En ongetwijfeld krijg je ook met vragen en twijfels, zelfs met ongeloof te maken! Een eenvoudig gebed, een schietgebed is dan: ‘Geef ons meer geloof,’ (Luc. 17:5).


Alleen de Heer is werkelijk God, hij is een God die leeft, hij is koning voor altijd.


Vader in de hemel. Wat bent u een machtig God! U die gebeden hoort en verhoort! U die ons zegent. Alleen hebben we 't niet meer als het zo lang moet duren! Kom Heer ons ongeduld tegemoet en vergeef ons om de vraag dat het zo snel moet gebeuren.
In de wereld om ons heen gebeurt veel. Nare dingen vooral. Ze staan getekend op ons netvlies Heer! Soms leren we ervan maar vaak ook niet. Help ons Heer. Soms lijkt het wel of de grond onder ons verdwijnt en wankelen we. Geef Heer, geef ons meer geloof!
Dat bidden we in Uw Heilige Naam. Amen.

donderdag 18 september 2014

het geloof van Jabes

Nog maar een voorbeeld geven van een gebedsmens uit de Bijbel, te weten Jabes.

1 Kronieken 4:10  Jabes nu riep de God van Israel aan met de woorden: Wil mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten; laat uw hand met mij zijn; weer van mij het kwade, zodat mij geen smart treft! En God schonk wat hij had gevraagd.

Jabes was waarschijnlijk een geleerde, aangezien hij in een stad woonde waar veel schrijvers verbleven (zie 1 Kron.2:55). Alhoewel zijn moeder hem baarde met veel verdriet en zorgen (1 Kron. 4:19) werd hij toch de aanzienlijkste van deze stad die naar hem werd vernoemd. Wellicht allemaal ontstaan omdat hij werd gezegend omdat hij een man van gebed was. Hij was in elk geval bekend met vasten (1 Sam. 31:13). De inwoners van de stad Jabes leefden mogelijk volgens de Thora, de maagdelijke meisjes hadden geen seksuele gemeenschap gehad met mannen
(Richteren 21:12). Ze waren gezegend door de Heer door hun trouw aan de koning (2 Sam. 2:5).

Hij bad een kort en bondig gebed wat verhoord werd en wat vermeld staat in de Tenach.

Ook in dit gebed zijn 5 onderverdelingen te maken:
1.     Wil mij overvloedig zegenen
2.     Wil mijn gebied vergroten
3.     Laat uw hand met mij zijn
4.     Weer van mij het kwade
5.     God schonk wat hij had gevraagd

Wil mij overvloedig zegenen. Meestal wordt door de vader van het gezin de zegen gegeven aan de kinderen (zie  bij voorbeeld het verhaal van Ezau en Jacob
Gen. 25 en Ge. 27:27). Maar in de tekst over Jabes wordt er geen naam genoemd van een vader. Jabes roept in zijn gebed tot de God van Israel. Zou hij Deze als zijn Vader aangemerkt hebben?

Je wordt ook gezegend als je luistert naar Gods geboden (Thora): Deuteronomium 11:27  de zegen, als u luistert naar de geboden van de HEERE, uw God, die ik u heden gebied; in dit opzicht moet je eens Psalm 119 lezen!

Met een kort gebed van Mozes: Zie neer uit Uw heilige woning, uit de hemel, en zegen Uw volk Israël en het land dat U ons gegeven hebt, zoals U onze vaderen gezworen hebt, een land dat overvloeit van melk en honing (Deut. 26:15).

Het was gewoon om mensen de zegen mee te geven: wij zegenen u in de Naam van de HEERE (Psalm 129:8).

De Heer Jezus zegende het eten (volgens voorschrift uit de Thora), zowel bij de berg met vele mensen waar hij brood en vis zegende, brak en verdeelde zodat iedereen genoeg had te eten; ook zegende Hij het brood bij ‘het laatste avondmaal’.

Dan nog tot slot de oproep van Petrus: Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven (1 Petrus 3:9).


De zegen uitspreken, meegeven is dus ook een levenshouding, niet slechts beperkt tot je eigen leven, maar ook die van anderen en zelfs van jou land en Israel! Vervloekt wie jou vervloekt, gezegend wie jou zegent.’ (Gen.27:29).


Vader in de hemel. Wat is het een voorrecht om voorbede te doen voor anderen. Wat is het heerlijk om anderen te kunnen zegenen of hun de zegen mee te geven. Ik vraag u mij te willen leiden bij al de instructies die U ons hebt gegeven in de Thora. Dat lukt mezelf niet. Ik dank U Heer voor alle zegeningen die ik ervaren mag, Uw liefde, genade, goedheid. Ik prijs Uw Heilige Naam! Amen!

dinsdag 16 september 2014

sleutelvers voor gebed

De eerste christelijke gemeenschappen in Jeruzalem en verder in Italië en Griekenland bestonden uit bekeerde ongelovigen (heidenen) en Joden die Jezus als hun Heiland hadden aangenomen. De bekeerde ongelovigen zullen heel wat geleerd hebben van hun broeders uit het Joodse volk.
Het lijkt mij toe, dat het gebedsleven veel aandacht kreeg. In bijna alle brieven van Paulus en Jacobus wordt het wel weergegeven. Paulus geeft instructies over het gebed maar ook heel typerend bij de Jood Paulus is dat hij zijn brieven begint en eindigt met gebed. Er is lofprijs, er is dankzegging en er is voorbede. Ook is het opmerkelijk dat hij dat schrijft terwijl hij in gevangenschap verkeert.

Paulus leefde in een zeer bewogen tijd, met name voor de Joden. Immers hadden de Romeinen al heerschappij over Israel en mogelijk was op het moment dat Paulus schreef, Jeruzalem al verwoest door het Romeinse leger. De gemeentestichting was een uitdaging voor Paulus en hij knokte ervoor. Het zal niet altijd makkelijk gegaan zijn. Paulus was altijd al een strijdbaar persoon. Want eerst heeft hij voordat hij een plotselinge ontmoeting had met de opgestane Heer, de volgelingen van Jezus laten vervolgen. Niet wetende dat hijzelf later zou worden vervolgd vanwege datzelfde geloof! Niet voor niets schreef hij een afsluitend stuk in de brief aan de gemeente van Efeze over de geestelijke wapenrusting. Het staat in Efeze 6. Vers 18 is een soort sleutelvers voor het gebedsleven: En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen;

·        Bidt met aanhoudend bidden
·        En smeken
·        Bij elke gelegenheid in de Geest
·        Wakende
·        Met alle volharding
·        Smeking voor alle heiligen

Daarmee vat hij het gebedsleven samen. Dit kom je verspreid over zijn brieven dan ook tegen. Altijd bidden. Bidden in de Geest. Waakzaam zijn. Niet opgeven. Voorbede doen voor de gelovige broeders en zusters.


Heer wilt U ons leren te bidden met aanhoudend bidden, met smekingen, in de Geest, wakend, volhardend doorgaan, bidden voor onze broers en zussen, verbonden in Christus. Amen